مرکز شکوفایی صنایع فرهنگی کرج، یک مرکز شتابدهی در کرج است.

آدرس: کرج، فاز ۴ مهرشهر، چهار راه هنرستان، خیابان ۴۰۹ شرقی، پارک شاهد

وبسایت: cifc.ir

بنیانگذاران و حامیان:

  1. شهرداری کرج، سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی