چنانچه علاقمند به توسعه ارتباطات در حوزه کارآفرینی بوده و از انتقال تجربه استقبال می کنید، همفکر مشتاق حضور شماست. همفکر هر دوشنبه، ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار می گردد. برای مطلع شدن از محل برگزاری همفکر بعدی و شرکت رایگان در آن، حداقل از یکی از روش های زیر پیگیر باشید:

همفکر ماهی یک بار به زبان انگلیسی برگزار می شود. به جای “همفکر به زبان انگلیسی” از نام همتاک استفاده می کنیم. اطلاعات بیشتر

همفکر کرج در یک نگاه:

سوال های رایج:

  • همفکر چطور اجرا می شود؟
    در ۱۵ دقیقه اول کلیه شرکت کنندگان به صورت مختصر خودشان را معرفی می کنند. ۱۵ دقیقه ی دوم زمان سخنرانی است و در نهایت ۹۰ دقیقه ی باقیمانده زمان آشنایی شرکت کنندگان با یکدیگر و انتقال تجربه است.
  • چه کسانی در همفکر شرکت می کنند؟
    کارآفرین ها و علاقمندان به کارآفرینی در زمینه های مختلف کاری و تحصیلی در سنین مختلف در همفکر شرکت می کنند.