جهت مطلع شدن از رویدادهای استارتاپی و کارآفرینی شهر کرج، کارگاه های آموزشی مرتبط و آشنایی با استارتاپ های کرجی از روش های زیر پیگیر باشید: